Tăng cường phối hợp công tác giữa hai Đảng bộ

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam trích đăng nội dung quan trọng. Tiêu đề do Toà soạn đặt.
Tăng cường phối hợp công tác giữa hai Đảng bộ
Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước, là công cụ để Chính phủ điều tiết nền kinh tế vĩ mô; trong nhiệm kỳ qua (2010 - 2015) do những bất ổn chính trị, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới và khu vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước; quan hệ cung - cầu giảm mạnh, kéo theo các sản phẩm than - khoáng sản giảm mạnh cả về số lượng và giá bán (có chủng loại than giảm giá bán từ 30 - 50% so với đầu kỳ). Đồng thời thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị TW6) khóa XI về “Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Tập đoàn thực hiện Quyết định 314 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012 - 2015; theo đó từ “Chiến lược kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than”, Tập đoàn tiến hành thoái vốn, cơ cấu sắp xếp lại doanh nghiệp, tập trung vào ngành SXKD chính là: Công nghiệp than, điện, khoáng sản, hóa chất, công nghiệp cơ khí mỏ và dịch vụ. 
 
Trước những khó khăn và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, 5 năm qua Tập đoàn đã tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ đảng viên, CNVC và NLĐ. Đã đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước (trong nhiều năm giá than vào điện thấp dưới giá thành sản xuất); đã bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước tại Tập đoàn; nộp ngân sách nhà nước 5 năm đạt 68,817 nghìn tỷ đồng, bình quân 13,76 nghìn tỷ/năm; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho hơn 123 nghìn CNVC và NLĐ, tiền lương bình quân từ 7,6 - 8,6 triệu đồng/người/tháng; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo theo tinh thần nghị quyết 30a của Chính phủ (5 năm TKV hỗ trợ 157 tỷ đồng cho các huyện nghèo); thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả Quyết định 314 của Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn; bên cạnh ngành SXKD chính/truyền thống là than, thì một số ngành/lĩnh vực kinh doanh mới Tập đoàn đầu tư đã đem lại hiệu quả và doanh thu, lợi nhuận như: SXKD điện, hóa chất, khoáng sản (bauxite tại Tây Nguyên)... Công tác quản lý, điều hành dần hoàn thiện và hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để TKV bước vào thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. 
 
Đối với Đảng bộ Than Quảng Ninh, là một trong 2 Đảng bộ cấp trên cơ sở trong hệ thống chính trị của Tập đoàn; hiện nay Tập đoàn có khoảng trên 30 nghìn đảng viên (trong tổng số 123 ngàn CB-CNVC và NLĐ, đảng viên chiếm gần 25%), trong đó Đảng bộ Than Quảng Ninh khoảng 20 nghìn đảng viên (chiếm 16% CB-CNVC và NLĐ), Đảng bộ Tập đoàn 5.108 đảng viên; còn lại khoảng 6.000 đảng viên trực thuộc các tỉnh/thành khác. Trong những năm qua Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng:
 
1) Đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Trong điều kiện kinh tế suy thoái giai đoạn 2012 - 2015, Tập đoàn phải điều chỉnh giảm sản lượng, tiết giảm chi phí, tăng cường các mặt quản lý - quản trị để đảm bảo SXKD đạt hiệu quả; đồng thời thực hiện việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo Quyết định 314 của Chính phủ. Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ trong quá trình thực hiện các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn.
 
Đã chủ động phối hợp lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tiêu cực trong hoạt động SXKD của Tập đoàn; phối hợp tạo sự đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn Quảng Ninh để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ cho Tập đoàn. 
 
2) Trong công tác xây dựng đảng, đã phối hợp:
 
+ Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ; phối hợp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những chủ trương giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tập đoàn đến cán bộ chủ chốt trong toàn Tập đoàn. Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
 
+ Phối hợp trong công tác quản lý cán bộ; trong công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách và sử dụng đảm bảo hiệu quả đội ngũ cán bộ; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất quản lý theo phân cấp và phát huy được chất lượng nguồn nhân lực cán bộ các cấp. Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Tập đoàn để chỉ đạo đại hội các cơ sở trực thuộc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo nguyên tắc, đạt hiệu quả và đúng tiến độ; đồng thời thống nhất chỉ đạo thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư - Giám đốc các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn theo lộ trình qua đó nhằm nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và đề cao vai trò/trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức/đơn vị; vừa qua sau đại hội đã có 67/86 Công ty con/đơn vị trực thuộc Tập đoàn đồng chí Bí thư Đảng ủy là Giám đốc doanh nghiệp; còn lại 19 đơn vị đồng chí Bí thư Đảng ủy làm chuyên trách công tác đảng, khi đủ điều kiện sẽ thực hiện tiếp việc nhất thể hóa chức danh này.
 
+ Đảng ủy Than đã tích cực phối hợp sắp xếp kiện toàn tổ chức Đảng trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo nhanh và ổn định.
 
+ Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo sự trong sạch, lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Phối hợp lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị của TKV vững mạnh.
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tập đoàn sẽ còn rất nhiều khó khăn do khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, cung độ vận chuyển tăng cao, khai thác than hầm lò là chủ yếu, trong khi công nhân lao động đông, cơ cấu chưa hợp lý, năng suất lao động thấp, năng lực sản xuất còn hạn chế, giá thành sản xuất còn cao, sức cạnh tranh của sản phẩm hạn chế. Đất nước hội nhập sâu trong nền kinh tế thế giới và khu vực thì các doanh nghiệp sẽ cạnh tranh gay gắt hơn, bình đẳng hơn, doanh nghiệp nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cạnh tranh (về tài chính, nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm và giá cả). Trong 5 năm tới TKV tiếp tục đóng vai trò trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng đủ than cho nhu cầu tiêu dùng trong nước tại các hộ TKV đã cam kết; đồng thời tiếp tục thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị TW6) khóa XI về “Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, thực hiện việc cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn.
 
Mục tiêu chung của Tập đoàn giai đoạn 2015 - 2020 là: Phát triển Tập đoàn các Công ty than - khoáng sản Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chủ yếu: Công nghiệp than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí mỏ và các ngành công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ. 
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi đề nghị Đảng bộ Than Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ và lãnh đạo Tập đoàn:
           
1) Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phối hợp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và các chủ trương, định hướng lớn của Tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2025.
           
2) Phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, trong đó cần tập trung lãnh đạo để: 
           
+ Đảm bảo cung cấp đủ than cho nhu cầu tiêu dùng trong nước tại các hộ TKV đã cam kết, trong đó đảm bảo hiệu quả việc khai thác than trong nước kết hợp với nhập khẩu than từ nước ngoài (đến 2020 sản lượng than của TKV phục vụ nhu cầu tiêu dùng khoảng 60 - 65 triệu tấn, trong đó khai thác trong nước khoảng 42 triệu tấn, nhập khẩu khoảng 18 - 20 triệu tấn).
           
+ Cần phải đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện: Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tại nạn sự cố nghiêm trọng “mục tiêu tai nạn bằng không”. Đảm bảo an toàn về môi trường, giai đoạn 2015 - 2020 Tập đoàn sẽ dành từ 1,5 - 2,0% chi phí sản xuất cho công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt tại vùng mỏ Quảng Ninh. Tăng cường áp dụng KHCN trong lao động sản xuất. Đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt các dự án mở mỏ mới và nâng cao công suất các mỏ hiện có; các dự án hạ tầng mỏ tại khu vực Quảng Ninh. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự và chống tiêu cực trong bảo vệ ranh giới mỏ, trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than. Phối hợp lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC và NLĐ.
 
3) Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Than Quảng Ninh cần tiếp tục phối với Đảng ủy Tập đoàn để:
 
+ Thực hiện việc kiện toàn sắp xếp tổ chức Đảng cho phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị trong quá trình sắp xếp hệ thống tổ chức chuyên môn theo lộ trình tái cơ cấu. 
 
+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và chiến lược, quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn Quảng Ninh.
 
+ Phối hợp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ các cấp trong nhiệm kỳ; quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực và phẩm chất để phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững Tập đoàn, tính đến giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư - Giám đốc doanh nghiệp khi đủ điều kiện.
 
+ Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên (lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo); đặc biệt người được Tập đoàn giao quản lý phần vốn của Tập đoàn tại đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn vị. 
 
+ Phối hợp lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh.
 
+ Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, và việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt đề cao vai trò của cá nhân cán bộ, đảng viên và người đứng đầu tổ chức Đảng và chuyên môn về lập trường tư tưởng chính trị,  phẩm chất đạo đức lối sống, hiệu quả việc thực hiện chức trách/nhiệm vụ được giao, nói và làm theo nghị quyết.
 
Nhân dịp này thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng Bí thư Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lãnh đạo chính quyền và các sở ngành của Tỉnh, Cấp ủy và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện cho Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Tập đoàn. Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục được đón nhận tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của các đồng chí để Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Tập đoàn và các công ty con của Tập đoàn tại Quảng Ninh cũng cam kết sẽ đồng hành cùng với địa phương trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực xây dựng Quảng Ninh trở thành Tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.
 
Với phương châm “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, tạo sự đoàn kết đồng thuận; cùng nhau phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; xây dựng các tổ chức Đảng trong Tập đoàn trong sạch vững mạnh; xây dựng TKV trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh của đất nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây