Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có những đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội XII của Đảng

Tối 28-1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo Quảng Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.
Thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh!
Sau hơn 8 ngày làm việc, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn lao trong đời sống chính trị, xã hội của nước ta, chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, là dấu mốc quan trọng giao nối và phát huy thành tựu 30 năm đổi mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển toàn diện, mạnh mẽ, sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Dự Đại hội có 1.510 đại biểu, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Tại phiên khai mạc và bế mạc, Đại hội đã được đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VI trở về trước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự, chúc mừng Đại hội. Quá trình diễn ra Đại hội, đã có trên 200 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng chúc mừng.
Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, trang trọng, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, hoàn thành mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra.
Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Đại hội đã tập trung cao độ, tâm huyết, sôi nổi thảo luận và thông qua: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Các Văn kiện Đại hội XII của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới; 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Quá trình soạn thảo các Văn kiện Đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; phát huy tinh thần dân chủ, thật sự cầu thị, lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu thảo luận; có cơ chế phát huy trí tuệ để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng văn kiện, đóng góp cho đường lối phát triển đất nước.
Cùng với việc lấy ý kiến trong Đảng, các dự thảo Văn kiện được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đã có 26 triệu lượt ý kiến góp ý cho các dự thảo Văn kiện, là những ý kiến tâm huyết, cơ bản tán thành, đánh giá cao các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
Các Văn kiện Đại hội XII đã tiếp tục hoàn thiện quan điểm đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn thách thức.
Đại hội biểu thị ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết máu thịt giữa Đảng và nhân dân, những phẩm chất cao quý tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.
Đại hội cũng đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết với sự tập trung rất cao. Đây là những đại diện ưu tú, đủ đức, đủ tài, giàu tâm huyết tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII để thực hiện sự uỷ quyền đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên gánh vác sứ mệnh lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, của nhân dân.
Tại phiên họp đầu tiên ngày 27-1-2016, với tinh thần thống nhất cao, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu một lần đủ số lượng 19 Uỷ viên Bộ Chính trị. Cử một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tái đắc cử giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Tại Đại hội XII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh hết sức vinh dự và tự hào có đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu Uỷ viên Bộ Chính trị; đồng chí Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ được bầu Uỷ viên T.Ư Đảng và đồng chí Lê Quang Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.
Đây là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân các đồng chí, cũng là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Chúng ta xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng của Đảng.
Có được thành công đó, trước hết là nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối, tấm lòng sắt son của nhân dân một lòng theo Đảng. Qua Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII, các tầng lớp nhân dân, miền xuôi cũng như miền núi, đồng bào trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài đều hướng về Đảng, tích cực góp ý xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiều công trình ý nghĩa dâng Đảng quang vinh.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", xuyên tạc, gây rối, hòng phá hoại Đại hội Đảng bộ các cấp, phá hoại Đại hội XII của Đảng, nhưng lòng dân vẫn vững vàng, nhiệt liệt cổ vũ, ủng hộ Đảng chèo lái con thuyền cách mạng tiến lên phía trước.
Đó chính là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự hoà quyện lòng dân với ý Đảng; là sự kết tinh ý chí, nghị lực, khát vọng đi lên trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và mở rộng hội nhập quốc tế, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Thành công hôm nay còn là kết quả từ tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị, của các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương, của từng tổ chức cơ sở Đảng trong và ngoài nước. Đồng thời, cũng là kết quả của tinh thần đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn, nhân dân tiến bộ khắp 5 châu.
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân!
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh hết sức vinh dự và tự hào đã có những đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội XII của Đảng.
Ngay từ đầu năm 2015, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 785 chi, đảng bộ cơ sở, 20/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gắn với triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" và nhiều đổi mới về thực hiện dân chủ trực tiếp tại Đại hội và nhất thể hoá chức danh cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể.
Quá trình tiến tới Đại hội XII, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh cũng đã hết sức tâm huyết thảo luận, tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội với gần 20.000 lượt ý kiến.
Trong các tầng lớp nhân dân cũng dấy lên phong trào thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội XII của Đảng; góp phần quan trọng vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2020 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
Đặc biệt, Đoàn đại biểu của tỉnh gồm 21 đồng chí, đại diện cho hơn 91.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tham gia đầy đủ, hết sức trách nhiệm vào chương trình, nội dung, công tác nhân sự của Đại hội.
Với tâm huyết và kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", tại Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã trình bày tham luận với chủ đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở - Thực tiễn của Quảng Ninh".
Tham luận đã được Đại hội ghi nhận, đánh giá rất cao về chất lượng nội dung, thể hiện tư duy mang tính đột phá của tỉnh và sự hành động quyết liệt trong quá trình tìm tòi, sáng tạo đi lên của cán bộ, đảng viên và nhân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
Sự thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định sự vĩ đại và đường lối đúng đắn của Đảng ta. Suốt 86 năm qua gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng ta đã xả thân vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn gấm vóc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ của nhân loại.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
Chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chúng ta xiết bao thương nhớ Bác Hồ kính yêu - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Hướng về Người, hoà trong niềm tôn kính và nhớ ơn vô hạn của triệu triệu người dân đất Việt, chúng ta gắng ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của Bác cũng như đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm khảm của chúng ta, soi đường cho chúng ta đi đến mọi thắng lợi.
 
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân!
Thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói riêng nỗ lực, phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh, nhằm phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn.
Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh hăng hái thi đua phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của Đất mỏ Anh hùng, "Kỷ luật và đồng tâm";
Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2015-2020, để Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp; thực sự là địa bàn động lực, một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc.
Với niềm tin tưởng sâu sắc vào con đường đi lên XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, chúng ta đặt trọn niềm tin vào kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc, vào sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra, phấn đấu góp sức cùng cả nước sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Cuối cùng, nhân dịp đón xuân Bính Thân - 2016, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi lời chúc tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.
Năm mới, thắng lợi mới.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Nguồn tin: Theo tinhdoanquangninh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây