Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo: chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Công ty, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng...
Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
Bám sát tình hình thực tiễn, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã ban hành và triển khai các Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Hội nghị người lao động của Công ty. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TKV và của lãnh đạo Công ty đã tạo niềm tin trong CBCNV đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ đơn vị đến Công ty. Các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, phát động thi đua lao động sản xuất công tác sẵn sàng bứt phá để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019. Việc làm, thu nhập và đời sống CBCNV Công ty giữ được ổn định, tư tưởng cán bộ đảng viên, CNV tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng.
Đặc biệt, Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai Nghị quyết TW4 (Khoá XI và XII) của Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW chuyên đề năm 2019, về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42 - CT/ĐU, ngày 22/01/2019 của BTV Đảng uỷ TKV, về quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; các Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty... Trọng tâm là các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn: NQ số 18-NQ/ĐU, về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp uỷ chi bộ giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng CGH, TĐH, THH vào sản xuất và quản lý; Nghị quyết số 32 NQ/ĐU, về lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020...; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư, về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác VSATTP trong tình hình mới. Theo đó, Công ty tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên, nâng cao chất lượng chế biến và phục vụ ăn giữa ca cho CBCNVC, đảm bảo VSATTP và không có ngộ độc xảy ra.
Đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty đã chủ động tham mưu các cấp ủy trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Công ty; tham mưu các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, hệ thống truyền thanh nội bộ và qua các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh và hệ thống thông tin mạng nội bộ...vv. Công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ BCV, thông tín viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với thường xuyên học tập Chỉ thị 05 – CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lao động sản xuất và công tác. Tiếp tục thực hiện: Nói đi đôi với làm; trách nhiệm và gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp trong Công ty... Đồng thời, tích cực thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và chủ trương của TKV “Thực hiện chuyển từ sản xuất (khai thác - chế biến - tiệu thụ) sang vừa sản xuất, vừa kinh doanh than”; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng bộ nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2019; tuyên truyền về thành tựu của TKV sau 25 năm thành lập và những đóng góp của ngành Than với tỉnh và đất nước; tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… của Đảng ủy Tập đoàn.
Có thể nói, công tác tuyên truyền, thông tin luôn được chủ động, sáng tạo, đảm bảo tính kịp thời, dẫn dắt, thuyết phục và phù hợp từng CBCNV trên cơ sở phát huy thế mạnh của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức cho CBCNV để cảm thông chia sẻ với những khó khăn thách thức mới và củng cố sự tin tưởng, sự đồng thuận, thống nhất, sẵn sàng bứt phá và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tham gia phòng chống suy thoái, tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...
Những tháng đầu năm 2019, Công ty đã có 115 tin, 92 bài truyền thanh và đăng trên trang điện tử của Công ty; 30 tin, 32 bài được đăng báo Quảng Ninh, Tạp chí Than - KSVN, trang tin điện tử của Tập đoàn TKV, Công đoàn TKV, Đoàn Than Quảng Ninh; 11 tin, 1 phóng sự truyền hình gửi trang media.vinacomin.vn. Treo trên 200 băng dín, bằng thả tuyên truyền nội dung khẩu hiệu phù hợp, kịp thời trong toàn Công ty. Duy trì tốt hệ thống truyền thanh nội bộ phát ngày 02 buổi với thời lượng từ 15 đến 20 phút/buổi trên sóng FM của Công ty, đội ngũ BCV, TTV, CTV hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm và đưa tin kịp thời.
Năm 2019, Công ty có 17 quần chúng của 01 ĐBBP và 11 Chi bộ được lựa chọn giới thiệu; Đảng bộ Công ty có 26 đảng viên dự bị kết nạp, có 10 đồng chí được cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4, do Đảng uỷ Than Quảng Ninh tổ chức. (Kết quả: 09 đ/c đạt loại giỏi, 01 đ/c đạt loại khá).
6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, làm tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền, giáo dục vận động; gắn với công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW (khoá XII của Đảng và gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về cần, kiệm, chống lãng phí; tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với Cán bộ đảng viên, CNV. Thực hiện: Nói đi đôi với làm và sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tuyên truyền về tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động, tích cực triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo Chương trình công tác hằng tháng, quý của BTG đã xây dựng và nhiệm vụ được BTG Đảng uỷ Tập đoàn, Đảng uỷ Công ty giao. Phối hợp tham gia chỉ đạo tổ chức các hoạt động VH-VN- TDTT thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong năm. Tiếp tục rà soát các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình tại đơn vị để nhân rộng, tạo sức tỏa trong xã hội... Qua đó tạo sự đồng thuận trong CBCNV, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của Công ty.
 

Nguồn tin: CTV Vũ Hằng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây