Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Đảng bộ Công ty đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, đáng khích lệ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  ở Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, trong đó gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 100% .

IMG 20210602 183852

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, Đảng ủy Công ty chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về chi bộ, Đảng ủy Công ty để theo dõi, đánh giá chất lượng. Bên cạnh đó hằng năm, cùng với việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, thi tìm hiểu, thi kể chuyện, chương trình nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề để phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình đơn vị. Thường xuyên rà soát khẩu hiệu, panô, tranh ảnh để điều chỉnh thay thế nội dung phù hợp với chỉ thị, nghị quyết nhằm đảm bảo trang trọng đúng trọng tâm. Hằng quý đánh giá, rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại; xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị tại buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ngoài ra, xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Công ty đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

IMG 20210602 183105


Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm sâu sát; nội dung, hình thức, sự phối hợp tuyên truyền đạt được nhiều chuyển biến tích cực, đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được rất nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động quan tâm, hưởng ứng. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.
Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo Bác chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa trở thành ý thức thường xuyên của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được các cấp ủy chú trọng hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng; vẫn còn một số ít quần chúng còn thiếu nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Đảng bộ Công ty tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện theo kế hoạch năm 2021; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý về những nội dung trong chuyên đề có liên hệ gắn kết với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tổng kết việc học tập; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những đảng viên, quần chúng tiêu biểu trong học tập và làm theo năm 2021 và các năm tiếp theo.

Ba là, tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét, kiểm điểm đảng viên, hằng năm; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Bốn là, tổ chức tổng kết hằng năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xem xét, chọn những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng trong Đảng bộ và đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Nguồn tin: CTV Ngô Dương:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây